0

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559

2016-02-19 10:27:06 ใน Event กิจกรรม » 0 876 ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการไปชมงาน งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง M.C.C. HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ภายในงานทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการ
และการนำเสนอลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐาน ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ  และระดับภาค ทั้ง 5 ภาค เข้าสู่การประกวดระดับชาติ

   

      

   
                             ภาพบรรยากาศภายในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559

   

   

                                                   ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา