0

Tecnical Training

2015-02-02 08:13:40 ใน Event กิจกรรม » 0 736 Technical Training
       บริษัท INNO Instrument Inc., ได้มีการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ Fusion Splicing Machine
ที่บาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2558 ซึ่งทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้รับเชิญและจัดส่งเจ้าหน้าที่
คุณศรัณย์  สงคง  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เข้าร่วมการฝึกอบรมในงานดังกล่าว  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และความชำนาญในการใช้เครื่อง รวมถึงการบำรุง ดูแลรักษาเครื่อง Fusion Spicling Machine และอีกทั้งยังเป็นการรองรับการให้บริการลูกค้าของทางบริษัทฯ ให้เป็นที่พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น