0

นิเทศน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

2020-02-20 14:26:42 ใน Event กิจกรรม » 0 1650
            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา  คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก ได้มาทำการนิเทศนักศึกษา ที่ได้มาฝึกประสบการณ์  ณ บริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง
            จวบจนปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 3 ที่ทางบริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน