0

นิเทศน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ประจำปี 2565

2022-10-17 10:06:47 ใน Event กิจกรรม » 0 865
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา  คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก ได้มาทำการนิเทศ นายนนทพัทธ์ พึ่งทับ นักศึกษา ที่ได้มาฝึกประสบการณ์  ณ บริษัทดิจิตอล 
อินสทรูเมนท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง
จวบจนปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 5 ที่ทางบริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน