0

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อผู้ให้บริการ Service
1. ให้บริการ Service ด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง
ระดับความพึงพอใจ
2. ความตรงต่อเวลาในการเข้าให้บริการ Service
ระดับความพึงพอใจ
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ
4. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
ระดับความพึงพอใจ
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ Service ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
ชื่อ - นามสกุล
*
ตำแหน่ง
*
เบอร์โทรศัพท์
*
หน่วยงาน/จังหวัด
*
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ชื่อพนักงานผู้ให้บริการ Service
*
Security Code