0

Communicasia 2015

2015-06-12 11:43:19 ใน Event กิจกรรม » 0 1267 งาน Communicasia 2015 
       ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการไปชมงาน Communicasia 2015 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายในงานทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการและการแนะนำลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น