0

Fluke Networks Seminar

2014-11-17 09:07:47 ใน Event กิจกรรม » 0 1255 Fluke networks Seminar - 28 August 2014
        ระบบเครือข่ายไร้สาย ผู้ให้บริการมีการขยายโครงข่ายในการให้บริการเชิงพาณิชย์  การใช้งานร่วมกับโครงข่ายมือถือ 3G และ 4G  ซึ่งเรียกระบบว่า WiFi Off Load ซึ่งทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลโดยไม่ติดขัดในเรื่องของโครงข่าย และสามารถเห็น Spectrum ของระบบ 3G และ 4G 
          บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อระบบดังกล่าว  จึงได้มีการจัดสัมมนา ร่วมกับ บริษัท Fluke Networks เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท Fluke Networks มีขีดความสามารถในการให้บริการระบบความปลอดภัย ระบบเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหา , วางแผนระบบ Access Point (AP) , การป้องกันสัญญาณรบกวน  การทราบถึงปัญหาของผู้ใช้งาน,  จำนวนผู้ใช้งาน และสามารถป้องกันผู้บุกรุกได้ เป็นต้น