0

Article

Event กิจกรรม


หน้าแรก < 1 2 3 มีทั้งหมด 46 บทความ
 • fluke-networks-seminar-2015

  Fluke Networks Seminar 2015


  » 0 1,238
  Fluke Networks Seminar - 2015          ตามที่ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้เคยมีการจัดสัมมนาเมื่อปี 2557 และได้รับการตอบรับจา
 • tecnical-training

  Tecnical Training


  » 0 1,262
  Technical Training        บริษัท INNO Instrument Inc., ได้มีการจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ Fusion Splicing Machine
 • training

  Training


  » 0 1,469
       ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการจัดการอบรมภายในบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบทางด้านระบบโทรคมนาคม ซึ่
 • fluke-networks-seminar

  Fluke Networks Seminar


  » 0 1,271
  Fluke networks Seminar - 28 August 2014         ระบบเครือข่ายไร้สาย ผู้ให้บริการมีการขยายโครงข่ายในการให้บริการเชิงพาณิชย์  การใช้งานร่วม
 • inno-seminar10-september-2014

  INNO Seminar - 10 September 2014


  » 0 1,239
  INNO Seminar – 10 September 2014            บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน&
 • exfo-seminar1-july-2014

  EXFO Seminar - 1 July 2014


  » 0 1,084
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการจัดสัมมนา "

หน้าแรก < 1 2 3 มีทั้งหมด 46 บทความ