0

Optical Transmission Link Laboratory

ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ได้เข้ามามีบทบาท ในการสื่อสารคมนาคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การสื่อสารส่วนใหญ่ต้องอาศัยเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อเป็นสายนำสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล
 
Optical Transmission Link Laboratory จึงเป็น Lab ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวิธีในการติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับเส้นใยแก้วนำแสง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหานั้นๆได้ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต