0

SERVICE BASE 2560

2017-02-07 10:31:02 ใน Event กิจกรรม » 0 1450

SERVICE BASE 2560

 
ภูมิภาคที่ 1   ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
  ภาคกลาง      
1 TOT จ.พระนครศรีอยุธยา 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
2  TT&T  โรจนะ  จ.พระนครศรีอยุธยา    15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
3 Interlink อยุธยา 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
4 TOT จ.สุพรรณบุรี    15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
5 Interlink  จ.สุพรรณบุรี    15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
6 TOT จ.อ่างทอง       15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
7 TOT จ.สิงห์บุรี   15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
8 TOT จ.ลพบุรี    15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
9 CAT ลพบุรี 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
10 TOT จ.สระบุรี                                   15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
11 Interlink สระบุรี 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
12 TT&T อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
13 TOT จ.สมุทรสาคร         15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
14 Interlink สมุทรสาคร 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
15 TOT จ.สมุทรสงคราม 15 พฤษภาคม - 19 พฤาภาคม 2560 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2560
16 TOT กาญจนบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
17 True กาญจนบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
18 TOT ราชบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
19 True ราชบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
20 TOT เพชรบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
21 Interlink เพชรบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
22 True เพชรบุรี 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
23 TOT ประจวบคีรีขันธ์ 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
24 Interlink ประจวบคีรีขันธ์ 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
25 True ประจวบคีรีขันธ์ 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
26 TOT นครปฐม 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
27 TT&T นครปฐม 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
28 True นครปฐม 22 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560 9 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560
 
ภูมิภาคที่ 2   ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 TOT  ขอนแก่น 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
2 TT&T ขอนแก่น 21 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
3 CAT ขอนแก่น 22 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
4 UIH ขอนแก่น 23 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
5 Symphony ขอนแก่น 24 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
6 Symphony ขอนแก่น 25 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
7 Interlink ขอนแก่น 26 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
8 TOT อุดรธานี 27 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
9 CAT อุดรธานี 28 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
10 Interlink อุดรธานี 29 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
11 UIH อุดรธานี 30 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
12 TT&T อุดรธานี 31 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
13 CAT หนองบัวลำภู 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
14 TOT หนองบัวลำภู 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
15 TOT เลย 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
16 CAT เลย 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
17 TOT หนองคาย 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
18 CAT หนองคาย 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
19 Symphony หนองคาย 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
20 TOT บึงกาฬ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
21 CATบึงกาฬ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560 28 สิงหาคม - 1 กันยายน  2560
22 TOT อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
23 CAT อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
24 TT&T อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
25 Symphony อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
26 Interlink อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
27 TRUEอุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
28 UIH อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
29 ลูกค้าโก๊ะ อุบลราชธานี 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
30 TOT ศรีสะเกษ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
31 CAT ศรีสะเกษ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
32 TRUE ศรีสะเกษ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
33 TOT อำนาจเจริญ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
34 CAT อำนาจเจริญ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
35 TURE อำนาจเจริญ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2560 4 กันยายน - 8 กันยายน 2560
36 TOT นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
37 Interlink นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
38 TT&T นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
39 Symphony นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
40 Symphony นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
41 UIH นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
42 TRUE นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
43 CAT นครราชสีมา 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 11 กันยายน - 15 กันยายน 2560
 
ภูมิภาคที่ 3   ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคเหนือ
1 TOT เชียงราย 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
2 True เชียงราย 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
3 CAT เชียงราย 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
4 TOT พะเยา 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
5 CAT พะเยา 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
6 TOT ลำปาง 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
7 CAT ลำปาง 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
8 True ลำปาง 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
9 TOTตาก 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
10 CATตาก 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
11 TOT สุโขทัย 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
12 CAT สุโขทัย 4 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2560 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
13 TOT กำแพงเพชร 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
14 TOT พิจิตร 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
15 TOT เพชรบูรณ์ 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
16 TOT อุตรดิตถ์ 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
17 CAT อุตรดิตถ์ 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
18 TOT แพร่ 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
19 CAT แพร่ 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
20 TOT น่าน 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
21 CAT น่าน 12 มิถุนายน -  16 มิถุนายน 2560 6 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2560
22 TOT เชียงใหม่สนามบิน 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
23 หจก.ประเสริฐ 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
24 TOT เชียงใหม่เจ็ดยอด 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
25 DD vision 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
26 CAT เชียงใหม่ 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
27 TRUE จ.เชียงใหม่  19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
28 UIH เชียงใหม่ 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
29 TOT ลำพูน 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
30 CAT ลำพูน 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
31 TOT แม่ฮ่องสอน 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
32 CAT แม่ฮ่องสอน 19 มิถุนายน -  23 มิถุนายน 2560 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
33 TOT ชัยนาท 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
34 TOT อุทัยธานี 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
35 TOT นครสวรรค์ 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
36 CAT นครสวรรค์ 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
37 TOT พิษณุโลก 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
38 CP Retel Link พิษณุโลก 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
39 True พิษณุโลก 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
40 CAT พิษณุโลก 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
41 UIH พิษณุโลก 26 มิถุนายน -  30 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560
 
ภูมิภาคที่ 4   ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคใต้      
1 Jastel หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
2 Symphony หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
3 TOT หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
4 CAT หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
5 TT&T หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
6 TRUE หาดใหญ่ 1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
7 UIH หาดใหญ่  1 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
8 TOT นครศรีธรรมราช 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
9 TT&T นครศรีธรรมราช 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
10 CAT นครศรีธรรมราช 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
11 TOT พัทลุง 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
12 CAT พัทลุง 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
13 TOT ตรัง 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
14 CAT ตรัง 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
15 TOT สตูล 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
16 CAT สตูล 6 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม2560
17 Symphony สุราษฏร์ธานี 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
18 TRUE สุราษฏร์ธานี 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
19 TOT สุราษฏร์ธานี 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
20 TT&T สุราษฏร์ธานี 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
21 CAT สุราษฏร์ธานี 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
22 CAT กระบี่ 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
23 TOT กระบี่ 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
24 CAT พังงา 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
25 TOT พังงา 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
26 CAT ภูเก็ต 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
27 TOTภูเก็ต 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
28 TT&T ภูเก็ต 13 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 -11 สิงหาคม 2560
 
ภูมิภาคที่ 5   ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคตะวันออก
1 TOT นครนายก 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
2 TOT ฉะเชิงเทรา 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
3 True ฉะเชิงเทรา 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
4 TOT ปราจีนบุรี 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
5 True ปราจีนบุรี 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
6 TOT สระแก้ว 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
7 True สระแก้ว 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
8 TOT ตราด 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
9 True ตราด 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
10 TOT จันทบุรี 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
11 True จันทบุรี 6 ก.พ.- 10 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
12 TOT ระยอง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
13 หจก.ชัยชนะ 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
14 UIH ระยอง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
15 BB tech ระยอง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม2560
16 True ระยอง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560  
17 TOT มาบตาพุด 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
18 TOT พัทยา 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
19 True พัทยา 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
20 True แหลมฉบัง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
21 TOT แหลมฉบัง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
22 Cp Retellink ชลบุรี 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
23 TOT ชลบุรี 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
24 BB tech ชลบุรี 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560 24 กรกฏาคม - 28 กรกฏาคม 2560
25 UIH ชลบุรี 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2560