0
 VoIP Network Laboratory

เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) เป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบเครือข่ายด้วย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) โดย  VoIP ถูกนำมาใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น การใช้งานโทรศพัท์ราคาประหยัด หรือการพูดสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ ต่อมาขอบเขตการนำ VoIP มาใช้งานได้ขยายไปยังเครือข่ายรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในองคก์ร (LAN) เครือข่ายระหว่างองคก์ร(WAN)รวมทั้งเครือข่ายไร้สาย (WLAN) ระบบการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ปัจจุบันนี้จึงมีการพัฒนาไปอย่างมาก

ด้วยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี IP Network ในหลายๆ ด้านได้ส่งผลให้ระบบโทรศัพท์แบบเดิม(Analog Network) ได้ปรับเปลี่ยนมาทำงานบน IP Network ในการใช้งานนั้นยังมีความจำเป็นที่ทั้งระบบโทรศัพท์แบบเดิมต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบ VoIP เพื่อผู้ใช้งานทั้งสองด้านสามารถโทร สื่อสารกันได้ การเข้าใจถึงหลักการทำงาน โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ VoIP จึงมีความจำเป็นสำหรับการนำไปใช้งานและ วิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไป