0
Wi-Fi Troubleshooting Laboratory

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการสื่อสารรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ความง่ายในการเชื่อมต่อ ซึ่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้มีผลจากการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆได้จัดบริการใหม่ๆที่รองรับการทำงานบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้การพัฒนาทางด้านระบบเครือข่ายรวดเร็วมากขึ้น และใกล้ตัวผู้ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยไม่ใช้สายเคเบิล หรือที่เรียกกันว่า ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN หรือ  Wi-Fi) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที ด้วยการใช้งานที่สะดวกสบาย ลดข้อกำจัดในเรื่องการเคลื่อนที่ การใช้บริการภายนอกอาคารมีทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับการให้บริการ  รวมถึงราคาอุปกรณ์รองรับมีราคาถูกลง  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
ดังนั้น Wi-Fi Troubleshooting Lab จึงเป็น Lab ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในลักษณะการทำงานของระบบ Wi-Fi การทดสอบคุณภาพสัญญาณ วิธีในการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อให้เครือข่ายมีคุณภาพดี และทราบถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นสัญญาณ รวมถึงบอกได้ว่าเหตุการณ์ผิดปกตินั้น ๆ คืออะไร และเกิดขึ้นที่จากสาเหตุใดได้