0

World Skills Thailand National Competition 2016

2016-02-15 15:58:07 ใน Event กิจกรรม » 0 1545 ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการไปชมงาน World Skills Thailand National Competition 2016” 
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร Event Hall 105 - 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

   

   

    
                          ภาพบรรยากาศภายในงาน World Skills Thailand National Competition 2016