0

INNO Seminar - 10 September 2014

2014-11-10 10:27:06 ใน Event กิจกรรม » 0 1234 INNO Seminar – 10 September 2014
           บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆ ในระบบ FTTx ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านโครงข่าย FTTx จากประเทศเกาหลีใต้ ณ Miracle Grand Convention Hotel เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภายในงานมีการสาธิตการทำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่อง Fusion Splicing Machine พร้อมทั้งมีเปิดตัว Fusion Splicing Machine รุ่นใหม่ของทางบริษัทฯ  เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการทำงานบนโครงข่าย FTTx รองรับเทคโนโลยีในอนาคต